History: Now in the chat: 2 users.
(08:47:34) : � ��� �������� Shrek. ��������������!
(08:48:16) Shrek: ������
(08:48:41) Shrek: � �� ���� ��� � ����? � �� �����
(09:01:08) : Shrek ������ �� ������������ (�������).
(09:06:49) : � ��� �������� Shrek. ��������������!
letov
Shrek
© 1999-2003 by Vlad Vostrykh